انواع برگ

  • Industry
  • بازدید: 246

انواع مختلف برگ همه هدف و کاربرد های متفاوتی دارند که به گیاهان مختلف کمک میکنند تا در اقلیم های متفاوت به راحتی رشد کنند

انواع مختلف برگ همه هدف و کاربرد های متفاوتی دارند که به گیاهان مختلف کمک میکنند تا در اقلیم های متفاوت به راحتی رشد کنند. برای تشخیص نوع برگ باید به تمامی قسمتهای آن مانند: پایه، حاشیه، نوک، رگ، دم برگ (درصورت وجود)، و رگ میان برگ، توجه داشته باشید.

با این حال، یکی از واضح ترین نکته ای که باید برای تشخیص نوع برگ آن را بررسی کنید، شکل برگ است. آیا برگ موردنظر شکلی کامل دارد، آیا ساده است، آیا به برگهای کوچک تقسیم میشود؟ برگهایی که به برگهای کوچکتر تقسیم میشوند را برگ مرکب می نامند. این برگها شامل چند دسته هستند:

• برگ پنجه ای:
این برگها برگچه های کوچکی دارند که از یک نقطه مرکزی رشد کرده اند و مانند انگشتان دست باز میشوند.

• برگ شانه ای یا پر مانند:
برگهای شانه ای به یک ساقه متصل هستند و برگچه هایی در تعداد زوج یا فرد تولید میکنند.

• برگ دو شانه ای:
در این نوع از برگها دوبرابر برگچه وجود دارد، و برگچه های آن به شکل سوزن، تیغه و یا اشکال دیگر هستند.


▪️آرایش برگ ها:

آرایش برگها به چگونگی رشد آنها روی ساقه یا شاخه اشاره دارد. برخی از برگها به صورت متقابل رشد میکنند، برخی به صورت متناوب، برخی به شکل گلچه و برخی پیچشی.

هرکدام از این انواع آرایش برگ تابش نور خورشید روی سلولهای فوتوسنتزی را تغییر میدهد. برگها ممکن است با دمبرگ، ساقه کوتاه و یا بی ساقه باشند. رگبندی نیز در ظاهر برگها تاثیر مهمی دارد. رگبندی میتواند به اشکال: موازی، دوگانه، پنجه ای، و شانه ای باشد.

چاپ  ایمیل