رسیدگی به گیاهان آپارتمانی در بهار؛ تعویض گلدان

اگر گیاهان شما به کمی فضای بیشتر نیاز دارند، بهار زمان مناسبی برای تعویض گلدان آنهاست. اگر گیاه شما نیازی به گلدان جدید ندارد، مجبور نیستید این کار را انجام دهید، مخصوصا اگر گیاهی دارید که از فضاهای کوچک و ریشه های گره خورده لذت می برد