تخلخل خاک

  • Industry
  • بازدید: 49

تخلخل خاک به منافذ موجود در ساختار خاک اشاره دارد. در خاک سالم، این منافذ بزرگ هستند و به اندازه کافی آب،اکسیژن، و مواد معدنی را در خود حفظ می کنند.

تخلخل خاک به منافذ موجود در ساختار خاک اشاره دارد. در خاک سالم، این منافذ بزرگ هستند و به اندازه کافی آب،اکسیژن، و مواد معدنی را در خود حفظ میکنند.

تخلخل خاک معمولا در یکی از این طبقه بندی ها جای میگیرد: منافذ ریز (میکرو)، منافذ درشت (ماکرو)، منافذ زیستی (بایو). این طبقه بندی ها در تشخیص اندازه ی منافذ و ظرفیت خاک برای حفظ آب به ما کمک میکنند. برای مثال، آب و مواد معدنی موجود در منافذ درشت بیشتر قربانی جاذبه ی زمین میشوند. درحالیکه فضای کوچک منافذ ریز تحت تاثیر جاذبه زمین قرار نمیگیرند و آب و املاح معدنی را بیشتر در خود حفظ میکنند.

تخلخل خاک مستقیما تحت تاثیر ساختار خاک، جنس آن، فشردگی آن، و مقدار مواد ارگانیک است. خاکی که جنس لطیف تری دارد آب بیشتری نسبت به خاک ضمخت در خود حفظ میکند.

از سوی دیگر، هرنوع خاک (لطیف یا ضمخت) میتواند شامل منافذ زیستی یا بایوپور باشد. منافذ زیستی فضاهایی هستند که توسط کرمهای خاکی، حشرات، و یا ریشه های در حال تجزیه ایجاد میشوند. این منافذ حجم آب و املاح معدنی که در خاک نفوذ میکند را افزایش می دهند.

چاپ  ایمیل