شیمی کشاورزی

  • Industry
  • بازدید: 213

مواد شیمیایی کشاورزی شامل : آفت کش، حشره کش، علف کش، قارچ کش، ضد انگل ، کودهای ترکیبی، هورمونها، کودهای حیوانی و سایر موادهای مخصوص رشد گیاه هستند. کیفیت و استاندارد محصولات کشاورزی با استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی بهبود می یابند.

 

 انواع مواد شیمیایی در کشاورزی: 

شیمی کشاورزی عبارتند از آفت کشها، حشره کشها، علف کش ها، قارچ کش ها، کودها و تقویت کننده های خاک.

حشره ها و حیوانات خطر مهمی برای گیاهان محسوب میشوند و اگر به منبع مغذی جذب شوند، مواد مورد نیاز گیاهان کاهش می یابند.

 آفت کش:  همانطور که از اسمش پیداست، آفت کش ها مخصوص محافظت از گیاه در مقابل آفت ها هستند.

قارچ کش ها: بسیاری از قارچ ها عامل آسیب زدن به گیاهان هستند.

کودها: اکثر کودها طبیعی هستند و جزو مواد شیمیایی حساب نمیشوند، زیرا که فرمول خاصی برای تولید آنها استفاده نشده است. بدون وجود کودها، پرورش گیاهان سالم و مقوی غیر ممکن است.

 

 آلودگی شیمیایی در کشاورزی چیست؟ 

آلودگی شیمیایی در کشاورزی به معنی اسراف محصولات جاندار یا بی جان کشاورزی است که باعث آلودگی، فرسایش، یا آسیب به انسانها و وضعیت اقتصادی آنها و یا آسیب به محیط زیست یا اکوسیستم ها میشود. مواد شیمیایی ممکن استغذا و آب آشامیدنی را آلوده کنند و سلامتی انسانها را به خطر بیاندازند. این منجر به فرسایش فیزیکی و شیمیایی و کاهش در محصولات کشاورزی و ریز گیاهان و جانوران درون خاک میشود. تأثیر پسماندهای مواد شیمیایی بر سیستم کشاورزی بسیار است.

استفاده از کودهای آلی و غیرآلی میتواند باعث افزایش بیش از حد مواد مغذی در خاک شودو مشکلات سلامتی و آب آشامیدنی برای انسانها در بر داشته باشد. این استفادده بیش از حد را پسماند مواد شیمیایی می نامند که میتواند غذا و آبهای زیر زمینی را آلوده کند. نیترات قابلیت انحلال بالایی دارد  و میتواند به سرعت وارد آب شود. در بعضی کشورها آبهای زیرزمینی را برای سنجش مقدار فسفات بررسی میکنند.

 

چاپ  ایمیل